Нематеријална штета у области радних односа

Аутор чланка
Иако Закон о облигационим односима, и на њему утемељена судска пракса, остајe основни пропис у области накнаде штете у вези с повредама на раду и професионалним обољењима, добро познавање одговарајуће „комбинације” овог института и других грана права, односно других наука може допринети повољнијем положају учесника у штети Правно релевантно проузроковање штете јесте извор облигационог односа, односно међусобних права и обавеза између лица које је штету проузроковало и лица које је ту штету претрпело. У питању је врло стар правни институт и неспоран извор права и обавеза. Истовремено, наведени правни институт присутан је и у области радних односа, а у вези с повредама на раду или професионалним обољењима. Познавање одговарајуће „комбинације” овог института и других грана права, односно других наука може, међутим, допринети повољнијем положају учесника у штети. За сада рецимо тек толико да је „увођењем на сцену” економике предузећа могуће „ослобађање” послодавца и од објективне одговорности, а које се „обичним” познавањем Закона о облигационим односима, рекло би се, не може „избећи”. Специфичност радног односа у области накнаде (нематеријалне) штете За разлику од осталих штетних догађаја, као извора накнада штете који су, начелно, регулисани општим правилима да се свако мора уздржавати од понашања којим се другоме наноси штета, понашање учесника у радном односу изричито је и јасно регулисано. Конкретно, путем колективног уговора, правилника о раду или других аката, а понашање учесника у овом односу нарочито је регулисано у области безбедности и здравља на раду. Претходно, међутим, можемо поставити питање да ли је ова повреда на раду уговорна или вануговорна одговорност. Ова констатација на први поглед може деловати необично, али, конкретно, да ли ће се нешто променити у правном режиму накнаде штете услед повреде на раду уколико се послодавац уговором о раду обавеже да ће запосленом обезбедити безбедне услове на раду, штавише, да неће повредити здравље и безбедност на раду. Да ли


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти