Анализа законске регулативе у области коришћења државног пољопривредног земљишта

Аутор чланка
Закон о пољопривредном земљишту, чија су решења анализирана у наставку, представља један од оних прописа у Републици Србији који је увек изазивао бројне коментаре и контроверзе, а и повремено је мењан и допуњаван.   Планирање, заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта у Републици Србији уређено је Законом о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС”, бр. 62/2006, 65/2008 – други закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 – други закон – даљем: Закон), Уредбом о условима, начину и поступку за остваривање права првенства закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацији која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа („Сл. гласник РС” бр. 30/2018), Уредбом о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2019. годину („Сл. гласник РС”, бр. 18/2019, 30/2019 и 36/2019) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС”, бр. 16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019). Током примене Закона приметнa je билa потребa за увођењем нових решења којимa би се омогућило боље управљање пољопривредним земљиштем у јавној својини Републике Србије (даље: пољопривредно земљиште у државној својини), а циљ измена и допуна Закона био је побољшање постојећих решења у Закону и нормативно уређење односа који нису били уређени. Честим изменама Закона тежило се стварању могућности за унапређење пољопривреде кроз раст инвестиција у пољопривредно земљиште које је у власништву Републике Србије, затим регулисању дугорочног закупа на начин којим се осигуравају потребе самосталних закупаца заинтересованих за обрађивање земљишта, отклањању недостатака и ограничења која онемогућавају укупну ефикасност управљања пољопривредним земљиштем и економичнијем и рационалнијем коришћењу пољопривредног земљишта, као и прецизирању права пречег закупа, продаји пољопривредног земљишта у државној својини физичким лицима, домаћим држављанима, увођењу напредне претраге података о пољопривредном земљишту, прописивању рокова и санкција за недоношење годишњег програма заштите, уређењу и коришћењу


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти