Анекс Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и обрачун плата запослених од плате за април 2020. године

Аутор чланка
Анекс је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 58/2020 од 20. 4. 2020, а ступио је на снагу 21. 4. 2020. године. Анекс се односи на регулисање накнаде плате за време привременог одсуства са рада због епидемије заразне болести COVID-19, због које је и проглашено ванредно стање. View Fullscreen 37 РАДНО ПРАВО LEGE ARTIS ● МАЈ 2020. Анекс Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и обрачун плата запослених од плате за април 2020. године Анекс је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 58/2020 од 20. 4. 2020, а ступио је на снагу 21. 4. 2020. године. Анекс се односи на регулисање накнаде плате за време привременог одсуства са рада због епидемије заразне болести COVID-19, због које је и проглашено ванредно стање. Анекс Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (даље: Анекс) закључили су, на основу члана 149. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутоном- на покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, број 96/19), репрезентатив- ни синдикати: Синдикат запослених у здрав- ству и социјалној заштити Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Не- зависност” и Влада. Чланом 1. Анекса додат је нови члан 101а Посебног колективног уговора. Овом допу- ном предвиђено је да запослени има право на накнаду плате у висини 100% просечне плате у претходних дванаест месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, ако је спреченост за рад настала због: ■■потврђене заразне болести COVID-19 или ■■ због мере изолације или самоизолације на- ложене у вези са том болешћу, Редакција која је притом наступила као последица непо- средног излагања ризику по основу обављања послова и радних задатака, односно службе- них дужности и контаката са лицима којима је потврђена болест


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти