Брачна (ванбрачна) тековина и најновија судска пракса

Аутор чланка
Брачна и ванбрачна тековина и утврђивање обима учешћа брачних или ванбрачних другова у њеном стицању стари је институт грађанског права, што је у овом чланку и размотрено кроз најновију судску праксу. Уводне напомене и законски оквир Породични закон („Сл. гласник РС”, бр. 18/2005, 72/2011 – др. закон и 6/2015 – даље: ПЗ), који је у примени већ више од десет година, увео је извесне новине у област имовинских односа брачних и ванбрачних партнера, пре свега у погледу претпоставке једнаких удела у стицању заједничке имовине ове врсте заједничара, а такође и кроз могућност закључења брачних уговора којима стицање у браку може да се уговори, тако да се њим потпуно измени законски режим или да се модификује у погледу заједничке и посебне имовине супружника. У овом тексту тема ће бити само законски режим заједничке имовине. Ваља напоменути да свака тужба за утврђење брачне или ванбрачне тековине представља по својој правној природи преображајну (конститутивну) тужбу, јер се њоме тражи деоба заједничке имовине. Дакле, оваквом тужбом тражи се да се из режима заједничке имовине у којима су удели заједничара неопредељени, право својине преобрази у посебну имовину, односно сусвојину сваког од брачних или ванбрачних партнера, са тачно опредељеним уделима. Чланом 357. Породичног закона (даље: ПЗ) прописано је да се његове одредбе примењују и на породичне односе који су настали до дана почетка примене овог закона, осим ако овим законом није другачије одређено, као и да ће се судски односно управни поступак који је покренут по одредбама претходно важећег Закона о браку и породичним односима („Сл. гласник СРС”, бр. 22/80 и 11/88, и „Сл. гласник РС”, бр. 22/93, 25/93, 35/94, 46/95 и 29/2001) наставити према одредбама овог закона, осим ако је до дана почетка примене истог донета првостепена одлука, при чему ће, ако после почетка примене овог закона буде укинута првостепена одлука донета по одредбама Закона


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти