Чување пословне документације

Аутор чланка
Државни органи, установе, друштва и остала правна лица обавезни су да усвоје Правилник о канцеларијском пословању и Листу категорија регистратурског материјала са роковима чувања. И када прођу рокови чувања пословне документације, правно лице мора испоштовати поступак излучивања који описујемо у овом тексту   У пословању правних лица настаје велика количина пословне документације и рачуноводствених исправа на основу којих се састаљају финасијски извештаји, порески извештаји и разни други извештаји и обрачуни. У тој пословној документацији постоји она која се чува трајно, као и она која се чува одређени број година. Пословна документација која се чува 2, 3, 5, 10 или 20 година и која након тог периода постаје безвредни регистратурски материјал може се дати на уништење или на прераду папира. Излучивањем безвредног регистратурског материјала и давањем у прераду папира или уништењем на други начун, правна лица се ослобађају непотребног држања бројних регистратора, фасцикли, картотека, кутија и сл. који код већих правних лица заузимају поприличан пословни простор. Чување пословне документације прописано је већим бројем закона. Наведени закони прописују различите рокове чувања пословне документације, а Законом о културним добрима практично се врши усклађивање рокова чувања појединачних закона. Излучени безвредни регистратурски материјал може се дати на уништење или у прераду само уз одобрење Историјског архива. Законска регулатива Чување и архивирање пословне документације уређено је Законом о рачуноводству и ревизији („Сл. гласник РСˮ, бр. 46/06, 111/09 и 62/13), Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РСˮ, бр. 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15 и 5/16, у даљем тексту: Закон о ПДВ-у), Законом о фискалним касама („Сл. гласник РСˮ, бр. 135/04 и 93/12), Законом о унутрашњој трговини („Сл. гласник РСˮ, бр. 45/06, 109/09 и 7/10), Законoм о привредним друштвима („Сл. гласник РСˮ, бр. 125/04, 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15), Уредбом о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РСˮ, бр. 125/03 и 12/06), Законом о електронском


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In