Дејство одлуке Уставног суда Србије Уз. 82/09

Аутор чланка
По доношењу Одлуке Уставног суда којом се примена конформне методе обрачуна затезне камате проглашава неуставном, одмах се поставило питање њеног утицаје на поступке који су у току и на остварење права странака у већ окончаним поступцима Oдлуком Уставног суда Србије Уз. 82/09 од 12. 7. 2012. године утврђено је да одредба члана 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате („Сл. гласник СРЈ”, бр. 9/01), у делу који гласи: „применом конформне методе”, није у сагласности са Уставом. По доношењу Одлуке Уставног суда I Уз. 82/09 од 12. 7. 2012. године, одмах се поставило питање о утицају наведене одлуке на поступке који су у току, као и на остварење права странака у окончаним поступцима и то како у парничним тако и у стечајним.   Да би се размотрила наведена питања потребно је прво анализирати релевантне чланове Устава Републике Србије. Одредбама члана 168. став 3. Устава Републике Србије предвиђено је да закон и други општи акти престају да важе даном објављивања одлуке Уставног суда у службеном гласилу. За правилно и потпуно разматрање дејства одлуке Уставног суда морају се имати у виду и одредбе Закона о Уставном суду. Према члану 58. став 1. Закона о Уставном суду, кад Уставни суд утврди да закон, статут аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, други општи акт или колективни уговор није у сагласности са Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима, тај закон, статут аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, други општи акт или колективни уговор, престаје да важи даном објављивања одлуке Уставног суда у „Службеном гласнику Републике Србије”. Према одредбама става 4. истог члана Закона о Уставном суду, Уставни суд може посебним решењем одложити објављивање своје одлуке у „Службеном гласнику” најдуже на шест месеци од дана њеног доношења.   Према одредбама члана 60. Закона о Уставном суду, закони и други општи акти за


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти