Дисциплинска одговорност службеника и намештеника у органима и службама у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Аутор чланка
Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе уређује се радноправни режим запослених у органима и службама ових нивоа власти. У овом тексту посебно се бавимо његовим одредбама које се односе на дисциплинску одговорност службеника, дисциплински поступак и врсте дисциплинских мера Према одредби члана 189. Закона о државним службеницима из 2005. године, уређење радних односа, а тиме и дисциплинске одговорности запослених у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе било је поверено Закону о радним односима у државним органима до доношења посебног закона. Тиме је ограничена примена Закона о радним односима у државним органима с тим што његове одредбе не садрже посебности радноправног режима, те и дисциплинске одговорности у аутомомним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Сада је то превазиђено доношењем посебног Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РСˮ, бр. 21/16, у даљем тексту: Закон). Овим законом уређује се радноправни режим запослених у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. У глави 11 овог Закона садржане су одредбе о дисциплинској одговорности службеника и поступак с тим у вези, уз услов да нису уређени посебним законом. Одредбе чл. 135–151. ове главе Закона прописују: појам дисциплинске одговорности, врсте повреда дужности из радног односа и дисциплински поступак и врсте дисциплинских мера. Ова правила се односе на службенике у значењу запосленог лица које: професионално обавља стручне послове из надлежности аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе или са њима повезане опште правне послове, информатичке материјално-финансијске рачуноводствене и административне послове и ради на извршилачком радном месту, као и на радном месту службеника на положају (члан 3. ст. 3. Закона). Ове одредбе о дисциплинској одговорности сходно се примењују и на намештенике према члану 151. овог закона. Сходна примена је одговарајућа примена и то када се ради о повредама радних дужности, на пример, повреде из одредбе члана 137. ст. 1. тач. 1, 3.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти