Дисциплинска одговорност ученика

Аутор чланка
Важећи Закон о основама система образовања и васпитања знатно прецизније уређује материју права, обавеза и одговорности ученика основне и средње школе, али је детаљно уређење васпитно-дисциплинског поступка ипак препуштено школским установама У току скоро двогодишње примене Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009) уочени су проблеми који су настали у поступку остваривања делатности образовања и васпитања, а који се односе на обавезе и одговорност ученика, васпитно-дисциплински поступак, васпитне и васпитно-дисциплинске мере. У циљу отклањања уочених проблема донет је Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 52/2011), који је ступио на снагу 23. јула 2011. године. Важећи Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009 и 52/2011, даље: Закон) на другачији, односно прецизнији начин уређује материју права, обавеза и одговорности ученика основне и средње школе.   Обавезе и одговорност ученика Обавезе ученика прописане су чланом 112. Закона, па тако ученик има обавезу да: – редовно похађа наставу и извршава школске обавезе; – поштује школска правила, одлуке директора и органа школе; – ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и о томе извештава наставнике и родитеље, односно старатеље; – у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи; – не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника; – поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи; – чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија; – стара се о очувању животне средине и понаша у складу с правилима еколошке етике.   Одредбе Закона (члан 112. ст. 3) прописују нову дужност ученика, родитеља, односно старатеља ученика да у року од 8 дана правда изостанак ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти