Одлагање извршења решења о отказу уговора о раду до доношења правоснажне судске одлуке

Аутор чланка
Честе су ситуације у пракси да инспектор рада нађе да је решењем послодавца о отказу уговора о раду очигледно повређено право запосленог. Ако је у том случају запослени повео радни спор, поставља се питање да ли инспектор рада својим решењем може да одложи извршење тог решења – до доношења правоснажне одлуке суда.   Одредбама Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2019 – Одлука УС РС и 113/2017 – даље: Закон) прописано је да надзор над применом овог закона, других прописа о радним односима, општих аката и уговора о раду, којима се уређују права, обавезе и одговорности запослених, врши инспекција рада.  Према члану 269. Закона, у вршењу инспекцијског надзора инспектор рада је овлашћен да решењем наложи послодавцу да у одређеном року отклони утврђене повреде закона, подзаконског акта, општег акта и уговора о раду. Конкретно, према члану 271. став 1. Закона, ако инспектор рада нађе да је решењем послодавца о отказу уговора о раду очигледно повређено право запосленог, а запослени је покренуо радни спор, на захтев запосленог својим решењем ће одложити извршење тог решења – до доношења правоснажне одлуке суда. Запослени може да поднесе овај захтев инспекцији у року од 15 дана од дана покретања радног спора. Ради се о преклузивном року, па ће инспектор по протеку овог рока закључком одбацити захтев запосленог као неблаговремен. У том случају инспектор рада је дужан да донесе решење о одлагању извршења решења послодаваца о отказу уговора о раду у року од 30 дана од дана подношења захтева запосленог. Запослени би требало да, уз захтев за одлагање извршења решења, инспектору рада приложи и примерак поднете тужбе. Решење инспектора рада донето по овом основу представља врсту привремене мере коју инспектор рада, као представник управе, доноси уместо суда. Право запосленог је очигледно повређено када је видљиво да је дошло до повреде права,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти