Добровољно измирење потраживања у току извршног поступка

Аутор чланка
Питање добровољног измирења престације од стране извршног дужника након покретања поступка извршења, у пракси је веома  значајно, а нарочито онда када се у позицији извршног дужника нађу правно неука лица, али и правна лица која се нису сусретала са том процесном улогом.   Извршни поступак по својој природи представља законом уређен правни поступак који воде судови и јавни извршитељи по предлогу странака или по службеној дужности и најчешће је уређен императивним законским нормама. Извршни поступак није сам себи циљ, већ представља наставак неког претходно вођеног правног поступка или раније успостављеног правног односа из ког је проистекао кондемнаторни захтев једне стране према другој. Циљ извршног поступка је реализација тог кондемнаторног захтева о којем је претходно одлучено у одговарајућем правном поступку (судском или вансудском) или пак о постојању и садржини тог захтева постоји исправа којом се он доказује (нпр. рачун – отпремница, меница и др.). Како је вођење неког претходног поступка или постојање правног односа међу странкама неопходно да би се покренуо извршни поступак у којем ће се реализовати претходно постојећи кондемнаторни захтев, то је јасно да до испуњења тог захтева није могло доћи добровољно, већ је у оквиру извршног поступка неопходно предузети одређене, законом прописане, мере којима ће се издејствовати његово испуњење. Из наведеног произлази дефиниција извршног поступка или поступка извршења као поступка у коме судови и јавни извршитељи принудно намирују потраживања једне стране (извршни поверилац), заснована на извршним и веродостојним исправама, на штету имовине друге стране (извршни дужник) против које су наведене исправе и усмерене. Из претходног је јасно да извршни поступак представља поступак који се води онда када извршни дужник не жели да, у за то остављеном року, добровољно приступи намирењу потраживања извршног повериоца, иако је о том потраживању правноснажно или коначно одлучено у неком судском или управном поступку или је пак о њему сачињена нека веродостојна исправа. Самим


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In