Донет је Правилник o садржини потврде o радном ангажовању сезонског радника

Аутор чланка
Поједностављени начин радног ангажовања лица и плаћања пореза и доприноса за рад на пословима који су сезонског карактера у области пољопривреде, шумарства и рибарства уређен је Законом, а ближи садржај потврде о таквом радном ангажовању уређен је посебним подзаконским актом.   O Закону o поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима („Сл. гласник PC”, број 50/18 – у даљем тексту: Закон) писано је у септембарском броју часописа, у тексту Курс измена радноправног законодавства. Hа основу члана 5. став 5. Закона министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донео је Правилник o садржини потврде o радном ангажовању сезонског радника. Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 67/2018 од 31. 8. 2018. године, ступио је на снагу 8. 9. 2018, а примењује се од 7. 1. 2019. године. Правилником o садржини потврде o радном ангажовању сезонског радника прописана je ближа садржина и изглед потврде o радном ангажовању сезонских радника. Свака потврда o радном ангажовању сезонског радника попуњава се у најмање два примерка, од којих се један примерак предаје сезонском раднику, a други задржава послодавац. Потврда o радном ангажовању сезонског радника обавезно садржи податке утврђене у члану 5. ст. 1. и 4. Закона, као и измене уговорених услова рада, а може да садржи и друге податке o уговореним условима рада у складу са Законом. Према одредбама члана 5. став 1. Закона, послодавац је дужан да сезонског радника пре ступања на рад упозна са пословима које ће обављати и местом рада, затим са очекиваним трајањем радног ангажовања, условима за безбедност и здравље на раду, дневним и недељним радним временом, одморима у току рада и дневним и недељним одмором, као и са висином накнаде за рад без припадајућег пореза и доприноса и роковима за њену исплату (у даљем тексту: услови рада). Према одредбама члана 5. став 4. Закона, послодавац је дужан


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In