Донета је Одлука о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2019. године

Аутор чланка
Минимална зарада за 2019. годину утврђује се према новој минималној цени рада од 155,30 динара (нето).   Влада Републике Србије донела је Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2019. године („Сл. гласник РС”, бр. 69/2018 од 14. 9. 2018), према којој је минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар–децембар 2019. године утврђена у износу од 155,30 динара („нето”) по радном часу. УТВРЂИВАЊЕ МИНИМАЛНЕ ЗАРАДЕ У 2019. ГОДИНИ Влада је донела одлуку о минималној цени рада за 2019. годину, међутим, Закон о раду гарантује запосленом право на ми­ни­мал­ну за­ра­ду за стан­дард­ни учи­нак и вре­ме про­ве­дено на ра­ду. Наиме, према ста­ву 2. чла­на 111. Закона о раду, ми­ни­мал­на за­рада се одре­ђу­је на осно­ву: – ми­ни­мал­не це­не ра­да, утвр­ђе­не у скла­ду са За­ко­ном, – вре­ме­на про­ве­де­ног на ра­ду и – по­ре­за и до­при­но­са ко­ји се пла­ћа­ју из за­ра­де, а запослени има право на минималну зараду за стандардни учинак и време проведено на раду. Као што може да се ви­ди, За­кон о раду раз­ли­ку­је ми­ни­мал­ну це­ну ра­да и мини­мал­ну за­ра­ду, при че­му: 1) ми­ни­мал­ну це­ну ра­да усва­ја Со­ци­јал­но-еко­ном­ски са­вет, од­но­сно Вла­да, и она се исказу­је по ча­су ра­да у не­то из­но­су, а сходно за­кон­ској ре­гу­ла­ти­ви, она је је­ди­ни­ца за обра­чун ми­ни­мал­не за­ра­де; 2) ми­ни­мал­на за­ра­да је за­ра­да ко­ја се до­би­ја мно­же­њем ча­со­ва ра­да у кон­крет­ном ме­се­цу са ми­ни­мал­ном це­ном ра­да, уз до­да­ва­ње при­па­да­ју­ћих по­ре­за и до­при­но­са. Чињеница да је минимална цена рада утврђена по часу рада значи да ће укупан месечни износ минималне зараде варирати у зависности од броја часова рада у сваком месецу, при чему се број часова рада израчунава месечно, на основу броја календарских дана, без субота и недеља, и множењем радних дана са осам. Може се приметити да је минимална плата по часу утврђена у јединственом нето износу од 155,30 динара,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In