Допуне Посебног колективног уговора за државне органе и Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе

Аутор чланка
Допуне посебних колективних уговора објављене су у „Службеном гласнику РС” бр. 55/2020 од 14. 4. 2020. године, када су и ступиле на снагу. Допуне се односе на регулисање накнаде плате за време привременог одсуства са рада због епидемије заразне болести COVID-19, због које је и проглашено ванредно стање. View Fullscreen 40 LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ РАДНО ПРАВО Допуне Посебног колективног уговора за државне органе и Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе Допуне посебних колективних уговора објављене су у „Службеном гласнику РС” бр. 55/2020 од 14. 4. 2020. године, када су и ступиле на снагу. Допуне се односе на регулисање накнаде плате за време привременог одсуства са рада због епидемије заразне болести COVID-19, због које је и проглашено ванредно стање. Посебан колективни уговор о допунама Посебног колективног уговора за државне органе Посебан колективни уговор о допунама Посебног колективног уговора за др- жавне органе (даље: Допуне) закључили су Влада и репрезентативни синдикати који су основани за територију Републике Србије ‒ Синдикат управе Србије, Синдикат запо- слених у правосудним органима Републике Србије и Синдикат организација правосуд- них органа Србије, на основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима („Сл. гла- сник РС”, бр. 79/05, 81/05 ‒ исправка, 83/05 ‒ исправка, 64/07, 67/07 ‒ исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), а у вези са чла- ном 242. и чланом 245. став 1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 ‒ УС, 113/17 и 95/18 ‒ ау- тентично тумачење). Чланом 1. Допуне извршена је допуна у члану 2. став 3. Посебног колективног уго- Редакција вора, тако да је сада предвиђено да изабрана, именована и постављена лица у државном органу која немају положај државног слу- жбеника или намештеника остварују право на накнаду плате због привременог одсуства са рада у вези са епидемијом заразне


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти