Достојанство личности на раду и његова заштита

Аутор чланка
Достојанство личности на раду ужива уређену законску заштиту, с тачно предвиђеним обавезама послодавца и правима и обавезама запослених и детаљно утврђеним поступком заштите Достојанство личности на раду заштићено је многим међународним документима, баш као и у домаћем праву. Преко својих основних начела, Устав Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 98/06) штити људска и мањинска права обезбеђујући њихову непосредну примену. Осим тога, Устав има у виду и она људска и мањинска права која су зајемчена општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима и законима. Тумачење одредаба о овим правима мора увек бити у корист унапређења вредности демократског друштва сагласно међународним стандардима и пракси међународних институција које надзиру њихово спровођење. О поштовању достојанства личности на раду, Устав говори у одредби члана 60, у оквиру које се јемчи право на рад, везујући за појам достојанства и безбедне и здраве услове рада, потребну заштиту на раду, ограничено радно време, дневни и недељни одмор, плаћени годишњи одмор, правичну накнаду за рад и на правну заштиту за случај престанка радног односа. Та права су неотуђива и њих се нико не може одрећи.   Законска заштита Заштита достојанства личности обезбеђена је и преко Кривичног законика („Сл. гласник РС”, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09 и 121/12) казнама које су запрећене за кривична дела. За потребе овог текста посебно се има у виду кривично дело злостављања и мучења из члана 137. став 3. у вези са ставом 1. Кривичног законика („ко злоставља другог или према њему поступа на начин којим се вређа људско достојанство…”). Ово кривично дело има у виду и достојанство радноправне компоненте с више примера из судске праксе. Кривичноправна заштита достојанства личности на раду не искључује друге облике заштите који су предвиђени у другим законима.   Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 33/06) уређује општи режим забране дискриминације по основу инвалидности.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти