Дозвољеност прометовања нелегално изграђених објеката

Аутор чланка
 Могућности и специфичности промета бесправних објеката предмет су анализе у овом тексту.   Још током редовних студија студенти права небројено пута прочитају лекције о правној и пословној способности, једностраним и двостраним правним пословима, формалним и неформалним уговорима, преносу права својине и других стварних права, правним основима и начинима стицања неког права. Исто тако, сваки свршени студент права зна да је за пренос неког стварног права с једног на другог титулара у нашем правном систему потребно да кумулативно постоје правни основ (iustus titulus) и начин стицања у ужем смислу (modus acquirendi). Већина ових свршених студената права тако ће знати и да може да постоји више врста како правних основа тако и начина стицања, као и да iustus titulus може бити нпр. судска одлука, двострани или вишестрани правни посао или једнострана изјава воље, а modus acquirendi предаја покретних ствари (физичка, симболична, фиктивна, предаја ствари без преноса права својине) или упис права својине у катастру, када су у питању непокретности. Добар део правника дипломаца отисне се у воде нашег правног система са стеченим предзнањем о томе да је за стицање права својине на непокретностима потребно да на страни стицаоца кумулативно постоје и неки правни основ и упис (укњижба) права својине у катастру непокретности, као и да је modus acquirendi код непокретности раније представљао упис у земљишне књиге које су постојале у судовима, односно поседовање тапије у неким деловима земље. Међутим, број ових „новопеченихˮ правникa вероватно је једнак оном броју њих који, одмах по упознавању са стварношћу домаћег правног система, схвате да се претходно наведени термини правне науке у њему много ређе користе од термина које је створила неправна пракса. Та практична „правнаˮ терминологија, попут термина „ванкњижног права својине на непокретностимаˮ, „легализацијеˮ, „озакоњењаˮ и др., јесте нешто што није у потпуности у складу са претходно описаним постулатима наше правне науке, што нажалост неминовно окупира


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти