Друга примања запослених

Аутор чланка
Закон о раду регулише одређена примања запослених, називајући их другим примањима, при чему су нека предвиђена као обавезна, а нека само као могућност на страни послодавца. Међутим, чак и онда када су утврђена као обавезна, законом често није прописана њихова минимална висина. У тексту који следи указујемо на то да је ове законске одредбе потребно детаљније регулисати општим актима послодавца   Одредбама чл. 119. и 120. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14, у даљем тексту: Закон), уређена су друга примања запослених. Један број ових примања утврђен је као право запослених, које је послодавац дужан да исплати запосленима (отпремнина за одлазак у пензију, накнада трошкова погребних услуга, накнада штете због повреде на раду). Међутим, иако су ова примања утврђена као обавезна, за највећи број наведених примања Законом није прописана чак ни минимална висина, већ се она мора утврдити општим актом (колективни уговор или правилник о раду).   Наиме, сходно члану 119. ст. 1. Закона, послодавац је дужан да, у складу са општим актом, запосленом исплати: 1) отпремнину при одласку у пензију, најмање у висини две просечне зараде према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику; 2) накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице (брачни друг и деца запосленог), а члановима уже породице – у случају смрти запосленог; 3) накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења.   Дакле, Законом су одређена примања одређена као обавезна, за разлику од других која су утврђена само као могућност и могу се исплатити само уколико су утврђена општим актом и уговором о раду (на пример, јубиларна награда, солидарна помоћ и др). Тако је, на пример, чланом 120. ст. 2. и 5. Закона, уређено да послодавац може деци запосленог старости до 15 година живота да обезбеди поклон за Божић и Нову годину у вредности


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти