Искључење члана друштва са ограниченом одговорношћу

Аутор чланка
Искључење члана друштва са ограниченом одговорношћу, као начин престанка својства члана друштва супротан добровољном престанку својства члана у виду института иступања члана, могућ је по основу скупштинске одлуке, као и по основу судске пресуде о искључењу члана   Искључење члана друштва одлуком скупштине Својство члана друштва може престати по основу донете скупштинске одлуке, с тим што је ово могућ начин искључења члана само у једном случају. Наиме, члан друштва може се искључити одлуком скупштине само због неиспуњења обавезе уплате, односно уноса улога, прописане одредбом члана 46. Закона о привредним друштвима. У свим осталим случајевима, искључење и промену чланског односа у вези са искључењем, ако постоје оправдани разлози за искључење, могуће је спровести само судским путем (дакле, по основу правноснажне пресуде о искључењу члана). Дакле, ако члан друштва пропусти да изврши своју обавезу уплате, односно уноса улога, друштво би свакако могло да поднесе тужбу против члана са захтевом да се члан обавеже да испуни своју обавезу, па ће правноснажна и извршна пресуда бити евентуални основ и за поступак принудног извршења. Уколико се друштво одлучи на подношење тужбе, није у обавези да члану упути претходну опомену, пре њеног подношења. Друштво, међутим, може и да оптира за другу варијанту – да позове члана друштва (писаним путем) да изврши своју обавезу у накнадном року који не може бити краћи од 30 дана од дана слања позива. Предуслов за искључење јесте упућивање овог позива, са остављањем додатног рока за испуњење обавезе. Овде је интересантно приметити да се законодавац у вези с начином рачунања рокова определио за решење које не иде у прилог члану, па се тако додатни рок за испуњење рачуна од дана одашиљања, а не од дана пријема позива. Што се тиче садржине позива, друштво је у обавези да у позиву упозори члана да ће бити искључен из друштва уколико пропусти да своју обавезу


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти