Искључење члана друштва

Аутор чланка
У тексту који је пред вама анализирамо разлику између система искључења члана друштва одлуком скупштине друштва и искључења члана друштва одлуком суда

Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РСˮ, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 5/15) дефинише привредно друштво као правно лице које обавља делатност у циљу стицања добити. Привредно друштво добровољно оснивају оснивачи, правна или физичка лица оснивачким актом у форми одлуке о оснивању – ако друштво оснива једно лице, или уговора о оснивању – ако друштво оснива више лица. Оснивачи, као и лица која му накнадно приступе, јесу чланови друштва, ортаци, комплементари и командитори, чланови друштва с ограниченом одговорношћу, акционари, зависно од правне форме у којој се организује привредно друштво.

Основна обавеза коју оснивачким актом чланови преузимају према друштву јесте уплата новчаног улога, односно уношење уписаног неновчаног улога у одређеном року, а по основу кога стичу удео у друштву, односно акције, који им дају прописана чланска права. Непоштовање ове обавезе може бити разлог за искључење члана друштва. Наиме, под одређеним условима, члан друштва може у свако доба, без навођења разлога, добровољно да иступи из друштва, али не и у случају ако има неизмирену обавезу према друштву по основу неуплаћеног, односно неунетог улога или по основу додатних уплата.

Међутим, члан друштва може бити искључен из друштва и у случају прописаних или постојања других оправданих разлога.

Закон прави разлику између система искључења члана друштва одлуком скупштине друштва и искључења члана друштва одлуком суда. Сâм институт искључења члана друштва регулисан је у оквиру одредаба које регулишу члана друштва с ограниченом одговорношћу и то одредбама чл. 195–197. Закона о привредним друштвима, са одређеним новинама у односу на законско решење из 2004. године.

Одредбом (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме