Исплата дела зараде по основу очекиване добити за 2012. годину

Аутор чланка
Не постоји сметња да се део зараде по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца процени и исплати запосленом на крају године. Слична ранијој „тринаестој зарадиˮ, ова исплата сада има званичну законску форму   Послодавци и у 2012. години могу запосленима да исплате додатну зараду у току децембра, за шта је потребно да обезбеде не само одговарајућа финансијска средства већ и да задовоље неопходне нормативне претпоставке. У условима примене Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009) оваква додатна исплата има карактер:  1) исплате по основу очекиване добити за 2012. годину; 2) зараде по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца.   Наиме, у члану 105. став 1. Закона о раду утврђено је да се зарада састоји од зараде за обављени рад и времена проведеног на раду, зараде по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси и сл.) и других примања по основу радног односа, у складу са општим актом и уговором о раду. Према томе, један од елемената који чини зараду запосленог јесте и зарада по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца, која се може исплатити и по основу очекиване – процењене добити пре утврђивања годишњег рачуна, с тим што таква исплата има карактер зараде која се сабира с редовном зарадом запослених и исплаћује се у истом месецу. Можемо констатовати да се зарада по основу очекиване добити заснива на оствареном пословном успеху послодавца и доприносу појединог запосленог том успеху, што је у досадашњој пракси било третирано као зарада на основу процењених резултата пословања, односно као тзв. тринаеста зарада, а на основу одредаба раније важећег Општег колективног уговора („Службени гласник РС”, бр. 22/97, 21/98, 53/99 – Одлука УСРС, 12/2000 – испр. Одлуке и 31/2001). Актуелни Закон о раду не предвиђа исплату „тринаесте зарадеˮ запосленима, па стога не постоји законски основ за њену исплату, осим ако послодавац такву могућност


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти