Исплате запосленима поводом државног празника Републике Србије

Аутор чланка
Према одредбама Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС”, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011), државни празник Републике Србије је Дан примирја у Првом светском рату, који се празнује 11. новембра, што је ове године понедељак. Тог дана не раде државни и други органи, привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или услуга, а запослени остварују право на одсуство са рада и право на накнаду зараде или увећање зараде за рад на дан празника, као и нека друга права.   Право на одсуство са рада и право на накнаду зараде   У складу са чланом 114. став 1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење – даље: Закон), запослени има право на накнаду зараде у случајевима одсуства са рада у дане празника који су нерадни дани, при чему се висина те накнаде утврђује на следећи начин: 1) основица за накнаду зараде је просечна зарада запосленог у претходних 12 месеци, исплаћена у складу са општим актом и уговором о раду; 2) износ накнаде зараде утврђује се тако што се израчуната основица за накнаду множи са процентом 100. Изузетно, запослени који ради у сменском распореду радног времена, па му је понедељак 11. новембар дан недељног одмора, на тај понедељак одсуствује са посла по основу недељног одмора, без права на накнаду зараде. Накнада зараде за један дан одсуства на дан празника у новембру 2019. године утврђује се на основу просечне зараде запосленог за претходних 12 месеци, дакле за период новембар 2018 – октобар 2019. године. У основицу за обрачун накнаде зараде улазе сва примања која, у смислу члана 105. став 3. Закона, чине зараду, а то су: – исплаћена зарада по сату за ефективне сате рада у претходних 12 месеци и део зараде


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In