Исправљање грешака у решењима у управном поступку

Аутор чланка
У пракси се догађа да решење донето у управном поступку нема садржину коју би по закону требало да има, тако да је овде размотрено које су најчешће грешке које се јављају приликом састављања решења и како се исте отклањају.     Органи јавне власти, када воде управне поступке (под термином „органи” подразумевају се сви они субјекти који су наведени у члану 1. Закона о општем управном поступку, који је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 18/16 – у даљем тексту: ЗУП), дужни су да воде рачуна о томе да приликом израде писаног састава решења не начине какву нетачност (грешку) која би могла да доведе у сумњу исправност таквог акта. Но, и поред брижљивог састављања решења, понекад се догоди да се поткраде понека грешка, мања или већа, због које решење нема садржину коју би требало да има. У пракси се то углавном догађа због тога што су поједина службена лица која воде управни поступак задужена великим бројем предмета, па су принуђена да раде брже и површније, чинећи више грешака него обично. Поред тога, до грешака долази и зато што се за израду управних аката користе рачунари, који могу бити од велике помоћи, нарочито у брзини обраде, али исто тако могу и да постану извор грешака (најчешћа је чувена copy/paste грешка, која се јавља у истоврсним управним поступцима, у којима се приликом преузимања једног управног акта, као модела, у исти не унесу неопходне измене како би се разликовао од преузетог модела јер се ради о другој управној ствари). До грешака долази и тамо где нема више степена контроле текста управног акта пре него што он буде послат адресату/адресатима. Рецимо, уколико између службеног лица које води поступак и лица овлашћеног за потписивање управног акта нема никог ко би извршио контролу текста управног акта, постоји могућност да грешка, ако је има, неће бити откривена


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти