Испуњеност урбанистичких услова у поступку легализације

Аутор чланка
Изменама Закона о планирању и изградњи предвиђене су олакшице које се односе на урбанистичке услове у поступку легализације, па су и оне, уз бројне погодности о којима смо раније писали, отвориле пут за легализацију великог броја објеката

 

Легализација бесправно изграђених објеката као институт нашег позитивног права, до тада непознат у законским решењима европских држава, настао је током деведесетих година прошлог века из потребе да се фактичко стање усагласи с правним и представља могућност накнадног издавања грађевинске и употребне дозволе за објекте који су већ изграђени и приведени намени.

У претходним текстовима посебно смо се бавили накнадом за уређење грађевинског земљишта и решавањем имовинско-правних односа у поступку легализације и најавили да ће тежиште закључног текста из овог серијала бити на испуњавању урбанистичких услова у овом поступку.

Наиме, чланом 187. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09 – исправка) било је прописано да се за објекте изграђене, односно реконструисане или дограђене без грађевинске дозволе не може накнадно издати грађевинска дозвола ако је објекат:

 1. изграђен, односно реконструисан на земљишту неповољном за грађење (клизишта, мочварно тло и сл.);
 2. изграђен, односно реконструисан од материјала који не обезбеђује трајност и сигурност објекта;
 3. изграђен на површинама јавне намене, односно земљишту планираном за уређење или изградњу јавних објеката или јавних површина за које се утврђује општи интерес, у складу са посебним законом;
 4. изграђен, односно реконструисан у зони заштите природног или културног добра;
 5. изграђен, односно реконструисан с намером која је у супротности с претежном наменом у тој зони;
 6. изграђен, односно реконструисан на удаљености од суседног објекта која је мања од удаљености прописане одредбама Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска, односно градска управа („Службени (више…)


  ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

  ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

  ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.  Улогујте се

   Запамти ме