Испуњеност урбанистичких услова у поступку легализације

Аутор чланка
Изменама Закона о планирању и изградњи предвиђене су олакшице које се односе на урбанистичке услове у поступку легализације, па су и оне, уз бројне погодности о којима смо раније писали, отвориле пут за легализацију великог броја објеката   Легализација бесправно изграђених објеката као институт нашег позитивног права, до тада непознат у законским решењима европских држава, настао је током деведесетих година прошлог века из потребе да се фактичко стање усагласи с правним и представља могућност накнадног издавања грађевинске и употребне дозволе за објекте који су већ изграђени и приведени намени. У претходним текстовима посебно смо се бавили накнадом за уређење грађевинског земљишта и решавањем имовинско-правних односа у поступку легализације и најавили да ће тежиште закључног текста из овог серијала бити на испуњавању урбанистичких услова у овом поступку. Наиме, чланом 187. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09 – исправка) било је прописано да се за објекте изграђене, односно реконструисане или дограђене без грађевинске дозволе не може накнадно издати грађевинска дозвола ако је објекат: изграђен, односно реконструисан на земљишту неповољном за грађење (клизишта, мочварно тло и сл.); изграђен, односно реконструисан од материјала који не обезбеђује трајност и сигурност објекта; изграђен на површинама јавне намене, односно земљишту планираном за уређење или изградњу јавних објеката или јавних површина за које се утврђује општи интерес, у складу са посебним законом; изграђен, односно реконструисан у зони заштите природног или културног добра; изграђен, односно реконструисан с намером која је у супротности с претежном наменом у тој зони; изграђен, односно реконструисан на удаљености од суседног објекта која је мања од удаљености прописане одредбама Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска, односно градска управа („Службени гласник РС”, број 75/03) које се односе на међусобну удаљеност


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In