Издржавање супружника у случају развода брака у нашем законодавству

Аутор чланка
У тексту који је пред вама анализирамо постојеће решење трајања издржавања супружника у случају развода брака, упоређујући га са решењем које доноси Преднацрт Грађанског законика и уз коментар какво би решење било примерено нашем друштву Породични закон („Сл. гласник РСˮ, бр. 18/05, у примени од 1. 7. 2005. године, осим одредаба члана 203. ст. 2. и 3. који се примењује од 1. 7. 2006) као велику новину у области издржавања супружника предвиђа ограничавање права на издржавање после престанка брака на најдуже 5 година (члан 163. ст. 2). То је значајна разлика у односу на претходни закон (Закон о браку и породичним односима) којим је право на издржавање брачног друга по престанку брака било утврђено на неодређено време, а само у изузетним, законом прописаним случајевима, на одређено време. Одредбом члана 151. Породични закон прописује да: (1) супружник који нема довољно средстава за издржавање, а неспособан је за рад или је незапослен, има право на издржавање од другог супружника сразмерно његовим могућностима; (2) нема право на издржавање супружник који је у време склапања ништавог или рушљивог брака знао за узрок ништавости односно рушљивости; (3) нема право на издржавање супружник ако би прихватање његовог захтева за издржавање представљало очигледну неправду за другог супружника. Одредбом члана 163. (насловљена „Трајање издржавањаˮ) уређује се да: (1) издржавање може трајати одређено или неодређено време; (2) издржавање супружника после престанка брака не може трајати дуже од 5 година; (3) изузетно, издржавање супружника по престанку брака може се продужити и после истека рока од 5 година ако нарочито оправдани разлози спречавају супружника повериоца издржавања да ради. Дакле, издржавање супружника по престанку брака временски је ограничено и може трајати најдуже 5 година; рок може бити продужен, али је могућност продужења условљена постојањем нарочито оправданих разлога који спречавају повериоца издржавања да ради (члан 163 ст. 3). Разлог за ово решење је


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In