Излучни поверилац кроз законодавство и судску праксу

Аутор чланка
У тексту који је пред вама, уз примере из судске праксе, анализирамо положај излучног повериоца. Закон о стечају („Сл. гласник РС”, бр. 104/09, 99/11 и 83/14) познаје повериоце и друге учеснике у поступку, те тако набраја и дефинише стечајне повериоце, разлучне и заложне повериоце, излучне повериоце и трећа лица (солидарни дужници, јемци, гаранти и слично). Излучни поверилац је лице које на основу свог стварног или личног права, има право да тражи да се одређена ствар издвоји из стечајне масе. Ово је законска дефиниција излучног повериоца. Закон о стечају у својој одредби члана 50. дефинише излучног повериоца као лице које, на основу свог стварног или личног права, има право да тражи да се одређена ствар издвоји из стечајне масе. Закон даље наводи да излучни поверилац није стечајни поверилац и да ствар коју наведено лице има право да тражи, не улази у стечајну масу. Излучни поверилац је лице које је носилац стварних или личних права на стварима које се налазе код стечајног дужника, те да наведене ствари и не могу ући у стечајну масу стечајног дужника. На излучне повериоце се не примењују правила стечајног поступка, јер се они не намирују колективно из стечајне масе. Идентичну одредбу садржао је и ранији Закон о стечајном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 84/04 и 85/05), и то у члану 37, осим што наведени члан садржи и став 4. којим је било прописано да ако је стечајни дужник неовлашћено отуђио ствар, излучни поверилац има право да као стечајни поверилац тражи сразмерно намирење износа које одговара тржишној вредности ствари. У Закону о стечају наведено право излучног повериоца регулисано је посебном одредбом члана 102. Закона. Одредбом члана 117. ст. 1. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији („Сл. лист СФРЈ”, бр. 84/89, „Сл. лист СРЈ”, бр. 37/93 и 28/96) прописано је да отварање стечајног поступка не утиче на права


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In