Измене Правилника о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу и обавезе послодавца у случају повреде на раду или професионалног обољења запослених

Аутор чланка
У „Службеном гласнику РС” број 106/2018 од 31. 12. 2018. године објављен је Правилник о изменама и допуни Правилника о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу, па тим поводом у наставку следи више детаља о обавезама послодаваца у случајевима када дође до повреда или професионалних обољења запослених на раду. Законске одредбе Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС”, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др. закон – у даљем тексту: Закон) и подзаконски прописи посебну пажњу посвећују обавезама послодаваца по основу настанка повреда на раду или професионалних обољења. Тако је, на пример, чланом 50. Закона утврђена обавеза послодавца да: 1) одмах, а најкасније у року од 24 часа од настанка, усмено и у писменој форми пријави надлежној инспекцији рада и надлежном органу за унутрашње послове сваку смртну, колективну или тешку повреду на раду, повреду на раду због које запослени није способан за рад више од три узастопна радна дана, као и опасну појаву која би могла да угрози безбедност и здравље запослених; 2) најкасније у року од три узастопна радна дана од дана сазнања пријави надлежној инспекцији рада професионално обољење. Из наведеног недвосмислено произлази обавеза послодавца да, када дође до повреде на раду његовог запосленог, то одмах пријави надлежној инспекцији рада ради вршења увиђаја. Пријављивање се врши најбржим путем (телефон, факс, електронски), али о пријављивању мора да постоји и писани траг. На исти начин послодавац је дужан да повреду на раду свог запосленог пријави и надлежном органу унутрашњих послова (у даљем тексту: ОУП), коме се повреда на раду и пријављује зато што узрок настанка повреде може бити из надлежности тог органа (туча, утврђивање настанка повреда без очевидаца и сл.). Узимајући у обзир важност пријављивања повреде на раду и професионалног обољења, послодавац је у обавези да општим актом, сагледавајући своју организацију


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти