Измиривање обавеза и наплата потраживања путем преузимања – уступања дуга

Аутор чланка
Измиривање обавеза путем преузимања – уступања дуга један је од начина плаћања који је присутан у нашој пракси, а омогућава бржу наплату и измиривање обавеза, уз смањивање застоја у свакодневном пословању. Овај начин измиривања обавеза регулисан је пре свега Законом о облигационим односима („Сл. лист СФРЈˮ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – Одлука УСЈ, 57/89, „Сл. лист СРЈˮ, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГˮ, бр. 1/2003 – Уставна повеља – у даљем тексту: Закон о облигационим односима). Међутим, треба имати у виду да је могућност измиривања међусобних новчаних обавеза уговарањем промене поверилаца односно дужника у одређеном облигационом односу (асигнација, цесија, приступање дугу, преузимање дуга, уступање дуга и др.), пребијањем (компензација) и на други начин, прописана и чланом 5. Закона о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност („Сл. гласник РС”, бр. 68/2015). При томе треба упозорити на то да, према одредбама овог закона, правна лица не могу да измирују међусобне новчане обавезе уговарањем промене поверилаца, односно дужника у одређеном облигационом односу (асигнација, цесија, приступање дугу, преузимање дуга, уступање дуга и др.), пребијањем (компензација) и на други начин, уколико су њихови рачуни у тренутку плаћања блокирани ради извршења принудне наплате, осим ако није друкчије утврђено законом којим се уређује порески поступак. Истим је законом прописано и да се обавезе које су измирене на неки од наведених начина, осим ако су измирене пребијањем (компензација), евидентирају преко рачуна код пружаоца платних услуга најмање једанпут месечно, по правилу крајем месеца. У наредном делу биће дат детаљнији опис спровођења измиривања обавеза путем преузимања дуга. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕУЗИМАЊА ДУГА Преузимање односно уступање дуга регулисано је одредбама чл. 446–450. Закона о облигационим односима. Преузимање дуга је такав начин плаћања у коме долази до промене правног лица које дугује – дужника. Преузимање дуга врши се уговором између дужника и преузимаоца на који је пристао


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти