Извршење на финансијским инструментима и уделима у привредном друштву

Аутор чланка
Спровођење извршења на финансијским инструментима и уделима у привредним друштвима може представљати веома ефикасно средство извршења, мада, свакако, не код широког круга извршних дужника. О томе говоримо у овом тексту Законом о извршењу и обезбеђењу регулисан је извршни поступак као поступак у коме судови и јавни извршитељи принудно намирују потраживања извршних поверилаца заснована на извршним и веродостојним исправама, а у том поступку се користе средствима и предметима извршења. Под средствима извршења подразумевају се радње којима се намирује потраживање извршног повериоца, док се предметима извршења сматрају ствари и права извршног дужника на којима се спроводи извршење. Које све ствари и права извршног дужника могу бити предмети извршења Закон одређује путем негативне енумерације, наводећи да предмет извршења не могу бити ствари изван промета, објекти, оружје и опрема који су намењени одбрани и безбедности Републике Србије, нити ствари које су овим или другим законом изузете од извршења. Дакле, већи део онога што може бити имовина извршног дужника и што се налази у промету, може представљати и предмет извршног поступка чијом ће се пленидбом и продајом намирити извршни поверилац. Како поред ствари извршног дужника, у предмете извршења Закон убраја и његова права, то је сасвим оправдано да предмет извршења буду и чланска права извршног дужника у привредним друштвима или његова права која извиру из права својине на финансијским инструментима или хартијама од вредности, а која често могу бити знатно вреднија од покретних ствари извршног дужника или чак од његових непокретности. У том смислу, вредност коју могу имати удели извршног дужника у друштву с ограниченом одговорношћу које успешно послује, свакако представља већи потенцијал за наплату од потенцијала који пружа попис покретних ствари или пленидба дела дужникове зараде; такође, претња пленидбом и продајом акција извршног дужника који је велики акционар акционарског друштва чије се акције високо котирају на берзи, пре ће га натерати да измири дуговање


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти