Извршење на непокретностима из угла новог Закона о извршењу и обезбеђењу

Аутор чланка
У тексту који следи анализирамо поступак извршења на непокретностима према новом Закону о извршењу и обезбеђењу, указујући на значајне законске новине и очекивања која би овај закон требало да испуни у пракси Нови Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РСˮ, бр. 106/15, у даљем тексту: ЗИО), који је ступио на снагу 1. јула 2016. године, донео је значајне промене у поступку извршења. У разлоге за доношење новог закона, поред осталих, се убрајају: слаба ефикасност у поступцима извршења, велики број започетих и нерешених предмета у судовима, неуједначена судска пракса, а вероватно и незадовољство, како на страни поверилаца тако и дужника у самом спровођењу извршног поступка. То је довело до повећања надлежности јавних извршитеља, а с тим у вези и до појачане надлежности Коморе јавних извршитеља и дисциплинске контроле ради вршења и спровођења извршења. Замисао законодавца била је да у највећем броју случајева извршење више не спроводи суд, већ јавни извршитељ, очекујући да се тиме растерете судови, а повериоци што пре намире своја потраживања. Суд има искључиву надлежност у спровођењу извршења само у четири врсте извршних поступака: 1) извршење заједничком продајом непокретности и покретних ствари; 2) извршење потраживања која се састоје у чињењу, нечињењу или трпљењу; 3) извршење у вези с породичним односима, и 4) извршење враћањем запосленог на рад. Као и у досадашњем поступку за одлучивање о предлогу за извршење ради намирења новчаног потраживања на непокретности искључиво је месно надлежан суд на чијем се подручју налази непокретност. Уз предлог за извршење новчаног потраживања на непокретности, поверилац подноси извод из катастра непокретности којим доказује да је непокретност уписана као својина извршног дужника, или, ако он није уписан, подноси исправу подобну да се упише својина извршног дужника, након чега се право својине извршног дужника на захтев суда уписује у катастар непокретности. Ради убрзаног поступања, а према сопственом избору, поверилац уз предлог за


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In