Извршење ванзаводских санкција и мера

Аутор чланка
Сврха доношења закона који уређује област извршења алтернативних кривичних санкција огледа се у унапређењу ванзаводског третмана и ресоцијализације осуђених лица и омогућавању одговарајућег начина да се осуђена лица одуже друштву. Овим Законом, по први пут, детаљно се регулише примена алтернативних санкција и мера и уводе одговарајућа брига и помоћ лицима која су одслужила казну Нормативно уређење извршења кривичних санкција у правном систему Републике Србије регулисано је новим Законом о извршењу кривичних санкција и Законом о извршењу ванзаводских санкција и мера, који су донети 23. маја 2014. године и објављени у „Сл. гласнику РС”, бр. 55/2014, а њихова примена одложена је по истеку три месеца од дана ступања на снагу. Законом о извршењу кривичних санкција уређује се поступак извршења кривичних санкција према пунолетним лицима,права и обавезе лица према којима се извршавају кривичне санкције,организација Управе за извршење кривичних санкција, надзор над њенимрадом, извршење санкција изречених за привредне преступе и прекршаје,одузимање имовинске користи прибављене кривичним делом или привреднимпреступом и примена мере притвора. Одредбе које се односе на ванзаводске санкције и мере, а које су биле обухваћене претходним, још увек важећим Законом о извршењу кривичних санкција („Сл. гласник РС”, бр. 85/2005, 72/2009 и 31/2011), сада су, уз одговарајуће измене, постале део посебног закона – Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера (у даљем тексту: Закон). Прагматични циљеви који се постижу нормативним уређењем и унапређењем ванзаводског третмана огледају се и у растерећењу затворских капацитета и уштеди буџета Републике Србије. С друге стране, јачање критичког става према казни затвора као најстаријој кривичној санкцији и ефектима тзв. призонизације, односно боравка у казненим установама на осуђено лице, утицали су да се модерни системи окрену алтернативним видовима ресоцијализације и увођењу ванзаводских мера и санкција. Инкорпорисање алтернативних санкција у правне системе подстакнуто је и доношењем међународних документата на овом плану. Овде би требало поменути, понајпре, Токијска правила за незаводске мере


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти
   

1 2 3 4