Како донети квалитетан правилник о организацији и систематизацији послова и избећи најчешће грешке

Аутор чланка
У детаљном упутству како да се сачини квалитетан правилник, које је дато у овом тексту, наведени су обавезни и необавезни елементи правилника, као и које недоумице послодавци могу имати у пракси приликом израде новог или промене постојећег правилника и како да их реше.   Правилник о организацији и систематизацији послова у Закону о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17) први пут се помиње у члану 24. став 1, где се као општи услов за заснивање радног односа наводи навршених 15 година живота, а затим се наводи да је за заснивање радног односа потребно испунити и друге услове за рад на одређеним пословима, утврђене Законом, односно овим правилником. Обавеза доношења правилника не односи се на послодавца који има 10 и мање запослених. Дакле, послодавци који имају 11 или више запослених, дужни су да имају овај правилник, који се у пракси често назива и „систематизација”. За тумачење термина „запослени” треба погледати члан 5. став 1. Закона о раду, који наводи да је запослени физичко лице које је у радном односу код послодавца, док члан 30. став 1. прописује да се радни однос заснива уговором о раду. Закључује се да правилник мора да усвоји онај послодавац који има 11 или више лица са закљученим уговором о раду. Лица која имају закључен уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима, уговор о правима и обавезама директора, уговор о допунском раду, ауторски уговор или било који други уговор ван радног односа, једноставно се не узимају у обзир приликом квалификације послодавца за обавезу доношења правилника. Код немалог броја послодаваца јавља се дилема да ли се при рачуници узимају у обзир и запослени који су у радном односу на одређено време. Одговор је потврдан јер члан 31. став 1. Закона о раду наводи да се уговор о раду може закључити


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In