Какве промене очекују запослене у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе у 2019. години

Аутор чланка
Измене се, између осталог, односе и на ближе уређење статуса функционера као запослених, при чему је јасно дефинисано ко одлучује о правима и обавезама службеника на положају који не руководе органом, службом или организацијом, као и на радноправни статус по престанку функције, а дефинишу се и услови за рад у звањима, радни однос на одређено време, статус приправника, право учешћа на интерном конкурсу и преузимање, полагање државног стручног испита и рокови за полагање, оцењивање службеника и др. Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон – у даљем тексту: Закон о запосленима у АП и ЈЛС), који је ступио на снагу 12. марта 2016. године, а примена је почела 1. децембра 2016. године, уређују се права и дужности из радног односа запослених у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе, као и принципи рада који омогућују да се послови из надлежности аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе врше стручно и законито, да се стварају услови за напредовање запослених у служби и стручно усавршавање. Након ступања на снагу овог закона донети су прописи за запослене у одређеним деловима јавног сектора, па је, због усклађености закона са овим прописима, донет Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (у даљем тексту: Закон) донет је 7. децембра 2018. године и објављен у „Службеном гласнику РС” број 95/18, а примењује се од 1. јануара 2019. године. У наставку је дат преглед најважнијих измена и допуна наведеног закона. ЗАПОСЛЕНИ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА Полазећи од чињенице да месне заједнице нису стручне службе или посебне организације које оснива надлежни орган према посебном закону ради обављања послова управе, чланом 1. Закона допуњује се члан


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In