Камата кроз судску праксу привредних судова

Аутор чланка
Камата је у овом случају обрађена кроз примере нове судске праксе привредних судова. ПОТРАЖИВАЊЕ ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ Уколико дужник испуни своју новчану обавезу на име главног дуга, потраживање повериоца на име затезне камате обрачунате за период доцње у плаћању постаје самостално потраживање. Из образложења: У конкретном случају тужени је, као дужник из пословног односа, испунио своју новчану обавезу на име главног дуга, те је његово потраживање доспелог новчаног потраживања, на име затезне камате обрачунате за период доцње у плаћању, постало самостално. У конкретном случају у рачуну број 653584813 означен је рок плаћања – 28. 8. 2012. године. Тужени је рачун примио и на тај начин био обавештен о року доспелости, а како је исплатио главни дуг дана 16. 7. 2015. године, правилно га је првостепени суд обавезао да исплати затезну камату по стопи прописаној Законом о затезној камати, почев од 29. 8. 2012. године до 16. 7. 2015. године, сходно одредбама члана 277. и 324. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, и „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93), а у вези са одредбом члана 77. наведеног закона. (Пресуда Привредног суда у Пожаревцу, П. 854/15 од 8. 10. 2015, потврђена Пресудом Привредног апелационог суда у Београду, Пж. 7017/15 од 27. 4. 2017) ЗАТЕЗНА КАМАТА КАО СПОРЕДНО ПОТРАЖИВАЊЕ Затезна камата има правну природу споредног потраживања које није самостално утуживо све док главница није плаћена. Из образложења: Одредбом члана 279. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989, 57/1989, и „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/1993) прописано је да на износ неисплаћене камате може да се захтева затезна камата само од дана кад је суду поднесен захтев за њену исплату. Затезна камата има правну природу споредног потраживања које не може самостално да се утужи све док главни дуг не буде плаћен. Уколико је главни дуг


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In