Камата кроз судску праксу

Аутор чланка
#1 Обавеза плаћања камате на исплату недугованог износа Према чињеничном стању утврђеном у поступку пред првостепеним судом следи да су на предметним рачунима, као дужници, означена друга правна лица, чији матични бројеви нису сагласни матичном броју туженог. Наведени рачуни издати су на име накнаде за утрошену воду на којој адреси тужени никада није обављао делатност, па стога ни користио услуге тужиоца. Тужени је, међутим, након доспелости намирио износ потраживања тужиоца на које гласи рачун. Како тужени није корисник услуга тужиоца на наведеним адресама, то у погледу утуженог потраживања не постоји материјалноправни однос парничних странака из којег би за туженог настала обавеза. Иако није био дужан, тужени је намирио потраживања тужиоца чиме је заправо приступио дугу и тиме ступио у обавезу поред дужника, у смислу одредбе члана 451. ЗОО-а, што даље значи да дугује и законску затезну камату на дуговани износ због доцње дужника у смислу члана 277, а у вези са чланом 262. истог закона. (Пресуда Првог општинског суда у Београду, П. бр. 16/99 од 24. 11. 2005. и Пресуда Вишег суда у Београду, Гж. бр. 1/10 од 26. 5. 2010) #2 Накнада штете у виду законске затезне камате као изгубљене добити У ситуацији када је тужиоцу новац законито одузет, због основане сумње да је извршио кривично дело, али му у разумном року након одбачаја кривичне пријаве новац није враћен, нити је обавештен о одбачају кривичне пријаве и престанку разлога за задржавање новца, ради се о неправилном раду органа за који одговара тужена РС, у смислу члана 172. ЗОО-а, јер је тужилаштво имало обавезу да тужиоца обавести о одбачају кривичне пријаве, а суд обавезу враћања депонованог новца. У том случају тужилац има право на накнаду штете у висини обрачунате законске затезне камате, као претпостављене штете, у виду изгубљене добити, с обзиром на то да је тужилац могао да располаже новцем


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти