Карактеристике у исплати увећане зараде за прековремени рад у складу са Законом о раду

Аутор чланка
Често злоупотребљен од стране послодаваца, а понекад и узрок бројних повреда на раду, правни институт прековременог рада законски је углавном прецизно формулисан   Прековремени рад је, у начелу, забрањен и може да се уведе само изузетно у законски предвиђеним случајевима. Основ за утврђивање увећане зараде за прековремени рад јесте одредба члана 53. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009 у даљем тексту: Закон), којом се прековремени рад дозвољава, а која гласи: „На захтев послодавца, запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена у случају: – више силе, – изненадног повећања обима посла, и – у другим случајевима када је неопходно да се у одређеном року заврши посао који није планиран (у даљем тексту: прековремени рад).” Према ставу 2. истог члана, прековремени рад не може да траје дуже од осам часова недељно, нити дуже од четири часа дневно по запосленом.   Дозвољеност прековременог рада У складу са Законом, случајеви у којима послодавац може да одреди рад дужи од пуног радног времена јесу виша сила, изненадно повећање обима посла (у питању су послови који се не могу одлагати, јер би се тиме нанела штета послодавцу – квар робе, утовар и истовар и сл.) и други случајеви када је неопходно да се у одређеном року заврши посао који није планиран. Послове за које послодавац није унапред знао да треба да се заврше у одређеном року (додатни послови у оквиру планираних, који су услов да се одређени посао заврши у року и др.) требало би ближе одредити општим актом, да би се избегле евентуалне злоупотребе у односу на законску одредбу „и у другим случајевимаˮ. Ван ових услова запосленом се не може признавати прековремени рад, а уколико запослени заиста остане дуже на послу, послодавац то може регулисати одобравањем слободних дана. Подсећамо, такође, да послодавац, у складу са


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In