Карактеристике у расподели добитка привредних друштава по годишњем рачуну за 2014. годину

Аутор чланка
У тексту који следи говорићемо о расподели добити у појединим облицима привредних друштава, с посебним нагласком на акционарска друштва     Према одредбама прописа о рачуноводству, резултат привредног друштва исказује се путем прихода и расхода, а из њиховог (позитивног) односа утврђује се, најпре, добитак пре опорезивања (АОП 1058 у Билансу успеха). Када се из овог добитка распореде средства за порезе из добитка и на лична примања послодавца, позитивну разлику правно лице утврђује као „нето добитакˮ (АОП 1064 у Билансу успеха), који је коначан и позитивни резултат годишњег пословања. Осим овог правила, прописи из рачуноводства даље не разрађују обавезе послодаваца у расподели нето добитка, већ је расподела нето добитка у целини у надлежности прописа о привредним друштвима, односно аката правних лица и одлука његових органа. Наравно, обавезност примене тих прописа не онемогућава акционаре, запослене, чланове друштава и друге заинтересоване да своје одлуке о расподели нето добитка формирају имајући у виду интересе правног лица и његовог даљег пословања. Осим тога, треба напоменути да привредно друштво нема обавезу да расподељује добитак сваке године, већ остварене добитке по годинама може преносити у наредне године, све до момента одлуке о распоређивању, о чему одлучују органи друштва. Према томе, док прописи о рачуноводству прописују само начин израчунавања нето добитка, све претходне и касније активности у вези с расподелом нето добитка, сваки у свом домену, непосредно регулишу: 1) Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015, даљем тексту: Закон), који расподелу добитка ставља у надлежност аката и органа правног лица и даје основне смернице одлучивања о наменама за које се добитак расподељује; 2) Статут, акт о оснивању, колективни уговор, односно правилник о раду код послодаваца, односно одлуке скупштине који прецизирају начин учешћа запослених у добити по основу њиховог текућег рада и уложеног капитала. Не треба, међутим, заборавити ни следећих


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In