Коментар најновијих измена и допуна Закона о јавној својини

Аутор чланка
Закон о изменама и допунама Закона о јавној својини објављен је у „Сл. гласнику РС” бр. 95/2018 од 8. 12. 2018, а ступио је на снагу 16. 12. 2018. године.   Законом о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18) уређује се право јавне својине и одређена друга имовинска права Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе. Законом о изменама и допунама Закона о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр. 95/18), који је ступио на снагу 16. 12. 2018. године: –  прецизиране су, између осталог, и поједине одредбе и побољшана постојећа законска решења; – поједностављена је процедура и убрзан поступак уписа јавне својине на непокретностима пред надлежним органом за упис права својине на непокретностима; – омогућено је да културна добра буду у јавној својини аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, уколико је то у вези са економским, културним, туристичким или другим интересима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе; – утврђени су начин и услови за умањење почетне тржишне вредности ствари у јавној својини у поступцима располагања отуђењем из јавне својине; – омогућено је да предмет извршења могу да буду непокретности на којима је заснована хипотека, које користе здравствене установе из Плана мрежа здравствених установа, јер досадашњим законским решењем медицинске установе нису могле да узимају кредите ради реконструкције постојећих или изградње нових објеката. Могућност да културна добра буду у јавној својини аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, као и да се културна добра у својини Републике Србије дају на коришћење и управљање другим носиоцима права јавне својине Одредбом члана 1. Закона о изменама и допунама Закона о јавној својини измењена је допуњена одредба члана 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16 и 113/17) тако што су после става 6. додати нови


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти