Коментар новог Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

Аутор чланка
У наставку следи преглед измена које доноси нови Посебан колективни уговор у односу на досадашња решења. У складу са Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17, 95/18 – др. пропис) репрезентативни синдикати: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност” и Влада закључили су Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. Овај колективни уговор објављен је у „Службеном гласнику РС” бр. 106/18 од 31. 12. 2018. године и ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања, односно 8. 1. 2019. године. Доношењу Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: ПКУ за здравство) претходило је закључивање Споразума о продужењу рока важења ПКУ-а за здравство до 31. 12. 2018. године. Имајући у виду датум објављивања ПКУ-а за здравство у односу на датум важења Споразума о продужењу рока, може да се закључи да су консултације вршене до крајњег могућег рока, уз сучељавање аргумената у настојању да се приближе и усагласе ставови свих учесника у циљу успостављања кохезије и социјалног мира. Закључивање Посебног колективнoг уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе резултат је социјалног дијалога представника Владе и социјалних партнера – репрезентативних синдиката за делатност здравства, односно континуираних преговора у процесу доношења новог колективног уговора у циљу проширивања права запослених у здравству, односно стварања бољих, квалитетнијих и безбеднијих услова рада. У име Владе, у Преговарачком тиму за закључивање ПКУ-а за здравство учествовали су представници надлежних државних органа, и то пре свега представници: Министарства здравља, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства за државну управу и локалну самоуправу и Министарства финансија, као и представници Републичког


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти