Коментар новог Закона о извршењу и обезбеђењу

Аутор чланка
Нови Закон о извршењу и обезбеђењу представља логичан наставак процеса реформе правосуђа у којем се судовима оставља суђење, а „несудске правне ствариˮ се поверавају појединачним стручним субјектима. Овај закон је донет у циљу даљег разрађивања решења усвојених досадашњим законом, али и са циљем да се исправе неодостаци уочени у његовој четворогодишњој примени   Текст новог Закона о извршењу и обезбеђењу (у даљем тексту: ЗИО) објављен је у „Службеном гласнику РСˮ, бр. 106/15, а његова примена је предвиђена од 1. јула 2016. године, осим појединих одредаба којима се уређује питање поступања Коморе јавних извршитеља, питање јавноизвршитељске тарифе и сл., чија примена је почела од 29. децембра 2015. године.   Почетком примене овог закона престаће да важи садашњи Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. глaсник РСˮ, бр. 31/11, 99/11 – др. зaкoн, 109/13 – oдлукa УС, 55/14 и 139/14), који ће остати упамћен као закон којим је у правни систем Републике Србије уведена професија извршитеља, као вансудска правосудна професија, чије је увођење, пре свега, имало за циљ повећавање ефикасности поступка спровођења извршења и растерећење судова у оквиру, и даље актуелне, реформе правосуђа. Могло би се рећи да су разлози за доношење новог ЗИО-а остали готово исти као и они који су изискивали да се донесе још увек актуелни истоимени закон. Наиме, новим законским решењем тежи се даљем убрзању и ефикасности извршног поступка, али уз појачану судску контролу и веће учешће странака и трећих лица. Осим тога, иде се корак даље у растерећењу судова у поступцима спровођења извршења, али се повећавају и надлежности (сада) јавних извршитеља. Поред наведеног, циљ новог ЗИО-а је и да се спроведе јасно разграничење између надлежности судова и јавних извршитеља, да се повећа надлежност Коморе јавних извршитеља, као и да се појача дисциплинска контрола рада вршилаца ове правосудне професије, те да се што прецизније нормирају законска решења која су


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти