Коментар новог Закона о жиговима

Аутор чланка
У тексту су анализирани нови правни институти и измењена законска решења. View Fullscreen 25 УНАКР СНИ ПОГ ЛЕ Д LEGE AR TIS ● М А Р Т 2020. Коментар новог Закона о жиговима У тексту су анализирани нови правни институти и измењена законска решења. I УВОД ЧЛАНАК ПОЧИЊЕ НИЖЕ НА СТРАНИ адвокат сник РС”, бр. 104/2009, 10/2013 и 44/2018 – др. Мирјана Шарић, Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о жиговима, који је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 6/2020 од 24. 1. 2020. године (даље: Закон), а ступио на снагу1. 2. 2020. године и од истог датума је у примени. Даном ступања на снагу новог законапрестаје да важи Закон о жиговима („Сл. гла- закон). Прелазним и завршним одредбама Закона предвиђено је да жигови који се налазе у важности на дан ступања на снагу новог законаостају и даље на снази, али се на њих примењују одредбе новог закона. С друге стране, поступци који до дана ступања на снагу Закона нису окончани, окончаће се по прописима по којима су започети. Закон је донет пре свега због неопходности усклађивања старих законских решења којима је уређена област заштите жига са европским законодавством, односно Директивом бр. 2015/2436/ЕУ Европског парламента и LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ УНАКРСНИ ПОГЛЕД 26 Савета од 16. 12. 2015. године о усклађивању закона држава чланица у области заштите жига. Дакле, на нивоу законодавства Европске уније дошло је до одређених измена у овој области, које су и државе чланице биле дужне да усвоје у прописаном року, тако да је у току процес измена релевантних закона готово свих европских држава. Поред тога, новим Законом о жиговима било је неопходно извршити и бројне измене којима нису измењена сама законска решења, али су отклоњени недостаци терминолошке природе уочени током примене старог закона, а усвојене су и прецизније формулације. II НОВИ ПРАВНИ ИНСТИТУТ


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти