Коментар Правилника о остваривању права на пореско ослобођење за примања запосленог по основу сопствених акција које стекне без накнаде или по повлашћеној цени

Аутор чланка
Правилником су уређени услови које послодавци треба да испуне, као и докази и документација коју треба да поседују, ако желе да њихови запослени примају сопствене акције послодавца без пореских обавеза на зараде и да практично користе бенефиције добијених акција без накнаде или по повлашћеној цени.   Последњим изменама Закона о порезу на доходак грађана, објављеним у „Службеном гласнику РС” бр. 95/2018, иновирани су и утврђени нови општи услови под којима се омогућава пореско ослобођење на примања која запослени остварују добијајући сопствене акције послодаваца под повлашћеним условима. Наиме, према основном досадашњем решењу из члана 18. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001 … и 95/2018 – даље: Закон), не плаћа се порез на зараде на примања запосленог од послодавца по основу: сопствених акција, опција на сопствене акције или сопствених удела послодавца или акција, опција на акције или удела са послодавцем повезаног лица (даље: сопствене акције), које запослени стекне без накнаде или по повлашћеној цени од послодавца. Међутим, поменутим изменама Закона утврђено је да ће се ипак платити порез на зараде: 1) уколико запослени отуђи сопствене акције пре истека две године од дана стицања права располагања на тим акцијама – такве акције сматраће се опорезивом зарадом запосленог у моменту отуђења; 2) уколико послодавац или повезано лице послодавца откупи од запосленог сопствене акције – те акције сматраће се опорезивом зарадом запосленог у моменту откупа; 3) уколико запосленом престане радни однос код послодавца пре истека две године од дана стицања права располагања над сопственим акцијама (осим у случају престанка радног односа независно од његове воље и воље послодавца или услед стицања права на старосну пензију или ради заснивања радног односа код повезаног лица послодавца) – те акције сматраће се опорезивом зарадом запосленог исплаћеном на последњи дан трајања радног односа запосленог код послодавца. Да подсетимо, у смислу Закона


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In