Коментар Уредбе о изменама и допунама Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности

Аутор чланка
Предмет ове анализе су одредбе Уредбе о изменама и допунама Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналне делатности („Сл. гласник РС” бр. 51/2019 од 19. 7. 2019. године, ступила на снагу 27. 7. 2019. године), с посебним освртом на испуњење кадровског и техничког минимума од стране подносилаца захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања одређене комуналне делатности.   У чланку који је објављен у новембарском броју часописа прошле године тематски су обрађени разлози за доношење Уредбе, циљеви који се остварују применом Уредбе, као и преглед минималних кадровских и техничких капацитета за отпочињање обављања појединих комуналних делатности („Сл. гласник РС”, бр. 13/2018 и 66/2018). Наиме, Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл. гласник РС”, бр. 13/18 од 14. 2. 2018. године), која је ступила на снагу 22. 2. 2018. године, уређују се садржина, начин и услови за отпочињање обављања комуналних делатности, а посебно стручна оспособљеност кадрова и технички капацитет који морају да испуне вршиоци комуналних делатности за обављање одређене комуналне делатности, ако то није уређено другим прописима. Одредбом члана 2. прописано је да се одредбе ове уредбе примењују на следеће комуналне делатности: градски и приградски превоз путника у делу који обухвата јавни линијски превоз путничким бродом, скелом и чамцем у привредне сврхе; управљање гробљима и сахрањивање; погребну делатност; обезбеђивање јавног осветљења; димничарске услуге и делатност зоохигијене. Уредбом о изменама и допунама Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл. гласник РС”, бр. 66/2018 од 29. 8. 2018. године), која је ступила на снагу 6. 9. 2018. године, проширена је примена Уредбе и на следеће комуналне делатности: управљање јавним паркиралиштима, обезбеђивање јавног осветљења, димничарске услуге и делатност зоохигијене. Уредба се не примењује на комуналне делатности које су уређене другим прописима, као што су: водоснабдевање; пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; производња,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти