Коментар Законa о финансијском обезбеђењу

Аутор чланка
Закон се односи на квалификоване учеснике на финансијском тржишту и уводи потпуно нове институте и процедуре у односу на постојеће одредбе садржане у Закону о облигационим односима, Закону о извршењу и обезбеђењу, Закону о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар и др., и обезбеђује примаоцу обезбеђења да непосредно, вансудски, без учешћа било ког надлежног органа, реализује инструмент финансијског обезбеђења.   У „Службеном гласнику РС” број  44 објављен је Закон о финансијском обезбеђењу, који ступа на снагу 16. јуна 2018. године, а примењује се од 1. јануара 2019. године. Закон о финансијском обезбеђењу на целовит начин уређује услове и начин посебног обезбеђења извршавања финансијских обавеза на основу уговора о финансијском обезбеђењу који закључују учесници на финансијском тржишту. Материја овог закона до сада није била у потпуности уређена у правном систему земље. Циљ доношења овог закона јесте остваривање и унапређивање правне сигурности и ефикасности у извршавању обавеза на финансијском тржишту, ради очувања и јачања стабилности финансијског система. Закон истовремено представља усклађивање са прописима Европске уније у овој области. Одредбе Закона о финансијском обезбеђењу односе се искључиво на субјекте који закључују уговор о финансијском обезбеђењу, а наведени су у члану 4. Закона. Наиме, уговорне стране, односно давалац обезбеђења и прималац обезбеђења могу да буду искључиво: Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, орган јавне власти, укључујући и организацију у чијој је надлежности управљање јавним дугом, вођење рачуна корисника јавних средстава, Фонд за развој и Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије; Народна банка Србије; финансијске институције са седиштем у Републици Србији, банке, друштва за осигурање, брокерско-дилерска друштва, друштва за управљање добровољним пензијским фондом, друштва за управљање инвестиционим фондом, институције електронског новца, платне институције, јавни поштански оператер, друштва за обављање послова факторинга и даваоца финансијског лизинга; учесници у платном систему и систему за поравнање хартија од вредности са седиштем у РС,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In