Коментар Закона о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Аутор


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →