Коментар Закона о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Аутор чланка
Закон о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017) ствара услове за увођење Централног регистра фактура, који ће се ближе уредити посебним подзаконским актом чије се доношење ускоро очекује.   Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама уређује тематику рокова измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, између привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, а у циљу спречавања неизмирења новчаних обавеза у року, с тим што се одредбе овог закона не примењују на привредне субјекте над којима је отворен поступак стечаја, у складу са законом којим се уређује стечај, у комерцијалним трансакцијама у којима су ови привредни субјекти дужници. Изменама овог закона предвиђено је да се истим уређује и регистровање фактура и других захтева за исплату издатих од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници. Овим изменама обавезују се повериоци субјеката јавног сектора да издате фактуре и друге захтеве за исплату у комерцијалним трансакцијама у којима су субјекти јавног сектора дужници, пре достављања дужницима региструју у Централном регистру фактура. У ту сврху послужиће информациони систем Управе за трезор који региструје унете податке из фактуре, односно другог захтева за исплату, у Централном регистру фактура и додељује тој фактури, односно другом захтеву за исплату, јединствени идентификациони број. Регистроване фактуре повериоци су дужни да доставе дужницима у року од три радна дана од дана регистровања, са инструкцијом за плаћање фактуре, односно другог захтева за исплату. Дужници измирују новчане обавезе по фактурама и другим захтевима за исплату само ако су оне исправно регистроване у Централном регистру фактура, што утврђују провером у том регистру. Изменама закона предвиђене су и новчане казне за прекршај од 100.000 до 2.000.000 динара за правно лице,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In