Коментар Закона о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину

Аутор чланка
Закон на целовит начин уређује права корисника финансијских услуга приликом уговарања ових услуга коришћењем средстава комуникације на даљину, као и услове и начин остваривања и заштите тих права.   У „Службеном  гласнику Републике Србије” број 44/2018 од 8. јуна 2018. године објављен је Закон о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину (у даљем тексту: Закон), који ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС”, а примењује се по истеку три месеца од дана ступања на снагу, односно од 17. септембра 2018. године, осим одредаба члана 2. тачка 4) подтачка (9), које се примењују од дана приступања Републике Србије Европској унији, а односе се на друго правно или физичко лице које пружа финансијске услуге у Републици Србији у складу са Законом и прописима Европске уније. Одређена права, утврђена овим законом, уређена су у правном систему земље појединим прописима, као што су Закон о заштити корисника финансијских услуга, Закон о заштити потрошача, Закон о облигационим односима и Закон о платним услугама, као и прописима који уређују пружање појединих финансијских услуга. Међутим, све већи технолошки развој и значај електронског пословања у савременом животу, као и потреба усклађивања са прописима ЕУ (Директива којом се уређује оглашавање и закључивање на даљину уговора о финансијским услугама намењеним потрошачима и које се односе на све врсте финансијских услуга), условили су доношење посебног закона којим би се на свеобухватан начин уредила заштита корисника финансијских услуга, пре свега приликом уговарања на даљину. Под корисницима финансијских услуга на које се овај закон односи подразумевају се физичко лице које користи или има намеру да користи финансијске услуге које нису намењене његовој пословној и другој комерцијалној делатности, затим предузетник, као и пољопривредник, као носилац или члан породичног пољопривредног газдинства, у смислу закона којим се уређују пољопривреда и рурални развој. Сматрало се да овим субјектима треба пружити


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In