Компензациони приговор у грађанској парници

Аутор чланка
Иако се компензациони приговор у пракси наших судова користи релативно често, око њега и даље постоје извесна колебања и неразумевања, а посебно у погледу форме у којој се уноси у пресуду, с обзиром на то да је то једини материјалноправни приговор о коме се, под одређеним условима прописаним процесним правилима, одлучује у изреци парничне пресуде Кроз праксу наших судова у парничном поступку примећено је извесно колебање у погледу правилног формулисања и постављања компензационог приговора, као и у погледу форме одлука које су по овим приговорима доношене. Осим тога, уочено је да су судови одбијали ове приговоре зато што нису постављени у складу са законом, без упуштања у њихову основаност. Коначно, примећено је да су неопходна извесна разграничења између компензационог приговора, компензационе противтужбе, алтернативног овлашћења и факултативне обавезе. Имајући све то у виду, овај текст ће се, пре свега, бавити компензационим приговором кроз примере из судске праксе, али и осталим поменутим сродним институтима у оној мери која је потребна у циљу правилног разумевања компензационог приговора. Материјално право Будући да је компензациони приговор по својој правној природи материјалноправни институт, он је превасходно регулисан Законом о облигационим односима („Сл. лист СФРЈˮ, бр. 29/78, 39/85 – Одлука УСЈ, „Сл. лист СРЈˮ, бр. 31/93, „Сл. лист СЦГˮ, бр. 1/2003 – Уставна повеља, у даљем тексту: ЗОО), те је одредбом члана 336. овог закона предвиђено да дужник може пребити потраживање које има према повериоцу са оним што овај потражује од њега, ако оба потраживања гласе на новац или друге заменљиве ствари истог рода и исте каквоће и ако су оба доспела. Ово је материјалноправни законски оквир приговора пребијања који се истиче у парничном поступку. Чланом 338. истог закона прописано је да дужник не може извршити пребијање онога што дугује повериоцу са оним што поверилац дугује његовом јемцу, али да јемац може извршити пребијање дужникове обавезе према


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In