Кратак осврт на неколико имовинско и формалноправних аспеката управљања друштвом с ограниченом одговорношћу

Аутор чланка
  У овом тексту указујемо на неколико особености друштва с ограниченом одговорношћу узрокованих његовом правном природом која се у пракси и савременом законодавству испољава као скуп имовинских елемената карактеристичних за друштва капитала, али тесно повезаних с личношћу његових чланова. Личност члана друштва, његова информисаност о правима која проистичу из стеченог удела, степен учешћа у вршењу тих права, као и међусобни односи чланова друштва, од пресудног су утицаја на добро функционисање друштва. Такође, биће речи и о формалној димензији вршења чланских права     Aко се има у виду да од 118.686 тренутно регистрованих привредних друштава, свега око 8% чине акционарска, командитна и ортачка друштва и други облици организовања који се региструју у Регистру привредних субјеката, друштва с ограниченом одговорношћу, свакако су најзаступљенија правна форма у привредном животу Републике Србије. Међу разлозима заступљености ове правне форме убрајају се: непостојање личне одговорности чланова за обавезе друштва према трећим лицима, али и доминација интереса капитала у односу на лична својства члана, као и релативно лака преносивост удела у друштву.   Међусобни односи чланова друштва уређују се слободно у границама императивних прописа. Одредбе Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РСˮ, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) које уређују ова питања претежно су диспозитивног карактера остављајући члановима слободу да их уреде на начин који одговара њиховим приликама. У том смислу, слободно се може уредити како сразмера између вредности улога и висине удела, тако и чланска права која проистичу из тако стеченог удела. На основу одредбе члана 151. ст. 1. и одредбе члана 152. Закона о привредним друштвима, могуће је, дакле, да чланови друштва уговоре да уношењем једнаких улога стичу различите уделе или обрнуто, а да даље ти различити удели дају иста или различита (уделу несразмерна) права гласа и/или права на учешће у добити друштва, односно друга права. С друге стране, уколико чланови друштва нису уредили предметна


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In