Кредитни ризик и средства обезбеђења уговора о кредиту

Аутор чланка
Обезбеђивању средстава за различите трансакције путем кредита прибегавају како становништво, тако и привредни и јавни сектор. Са аспекта банке, у овом смислу се као посебно значајно јавља питање процене кредитног ризика и питање начина обезбеђивања испуњења преузетих обавеза од стране корисника кредита Одредбом члана 1065. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003, у даљем тексту: ЗOO) прописано је да се уговором о кредиту банка обавезује да кориснику кредита стави на располагање одређени износ новчаних средстава, на одређено или неодређено време, за неку намену или без утврђене намене, а корисник се обавезује да банци плаћа уговорену камату и добијени износ новца врати у време и на начин како је утврђено уговором. Уговор о кредиту мора бити закључен у писменој форми, а у њему морају бити утврђени износ, услови давања, коришћења и враћања кредита. Следом наведеног, банка и корисник закључују уговор о кредиту у писменој форми и истим уређују међусобна права и обавезе, а тако, између осталог, и средства обезбеђења кредита и услове под којима ће она бити реализована. Средства обезбеђења уговора о кредиту и сврха обезбеђења уговорног потраживања Финансијски положај корисника кредита – физичког лица, пре свега, одређује покретна и непокретна имовина у његовој својини, као и способност привређивања, која се примарно огледа у његовом радном статусу и годинама живота. С друге стране, финансијски положај привредног друштва примарно одређују његова имовина и пословни потенцијал. Финансијски положај привредног друштва одређује се обимом и стуктуром средстава и капитала, као и њиховом корелацијом, што се приказује у билансу стања друштва. Преко одобрених кредитних пласмана, финансијски положај корисника кредита директно утиче на ликвидност банке, њену успешност и могућност реализације постављених циљева. Поставља се питање како поступати када из одређених разлога дође до смањеног обима или престанка плаћања од


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти
   

1 2 3 4