Кредитни ризик и средства обезбеђења уговора о кредиту

Аутор чланка

Обезбеђивању средстава за различите трансакције путем кредита прибегавају како становништво, тако и привредни и јавни сектор. Са аспекта банке, у овом смислу се као посебно значајно јавља питање процене кредитног ризика и питање начина обезбеђивања испуњења преузетих обавеза од стране корисника кредита

Одредбом члана 1065. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003, у даљем тексту: ЗOO) прописано је да се уговором о кредиту банка обавезује да кориснику кредита стави на располагање одређени износ новчаних средстава, на одређено или неодређено време, за неку намену или без утврђене намене, а корисник се обавезује да банци плаћа уговорену камату и добијени износ новца врати у време и на начин како је утврђено уговором.

Уговор о кредиту мора бити закључен у писменој форми, а у њему морају бити утврђени износ, услови давања, коришћења и враћања кредита. Следом наведеног, банка и корисник закључују уговор о кредиту у писменој форми и истим уређују међусобна права и обавезе, а тако, између осталог, и средства обезбеђења кредита и услове под којима ће она бити реализована.

Средства обезбеђења уговора о кредиту и сврха обезбеђења уговорног потраживања

Финансијски положај корисника кредита – физичког лица, пре свега, одређује покретна и непокретна имовина у његовој својини, као и способност привређивања, која се примарно огледа у његовом радном статусу и годинама живота. С друге стране, финансијски положај привредног друштва примарно одређују његова имовина и пословни потенцијал. Финансијски положај привредног друштва одређује се обимом и стуктуром средстава и капитала, као и њиховом корелацијом, што се приказује у билансу стања друштва. Преко одобрених кредитних пласмана, финансијски положај корисника кредита директно утиче на ликвидност банке, њену успешност и могућност реализације постављених циљева.

Поставља се (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме  


1 2 3 4