Критеријуми за одређивање почетка и краја живота у кривичном праву

Аутор чланка
Право на живот је основно људско право. Упркос значају који има живот, савремена теорија још увек није у потпуности разрешила сва питања која су од значаја за одређивање почетка и краја живота   Живот је одувек био предмет изучавања бројних наука. Све оне су покушавале да из свог угла сагледају и објасне овај феномен. У кривичноправној материји људски живот заузима посебно место. У материјалном кривичном праву живот се непосредно штити низом кривичних дела, првенствено убиствима, jер се код њих смрт јавља као последица, али и другим кривичним делима код којих се смрт јавља као тежа последица. У кривичном процесном праву живот се посматра кроз призму одређених процесних института, као што је могућност вођења кривичног поступка према окривљеном. Прва два питања која се јављају у вези са животом јесу када живот почиње и када се завршава. Одговор на ова два питања је важан, из више аспеката. Посматрано из угла материјалног права, то је услов за примену појединих општих института (покушај, свршено дело, неподобан покушај и сл.), као и за постојање појединих кривичних дела (код којих се смрт јавља као последица, тежа последица, објективни услов инкриминације итд.). У процесном праву почетак и крај живота могу бити предмет доказивања у поступку. И поред великог значаја који одговори на ова два питања имају у теорији и пракси, и даље постоје недоумице када живот почиње, а када се окончава.   Почетак живота Почетак живота у кривичноправном смислу изузетно је важан јер се живот штити од свог почетка, а не и раније. Имајући у виду чињеницу да се, посматрано с правног аспекта, почетак људског живота не поклапа са оним из медицинског угла посматрања, потребно је одредити неколико медицинских појмова, и то: када почиње и до ког момента траје порођај, када се дете сматра рођеним и до када се рођено дете сматра новорођенчетом. Одговори на ова питања


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти