Критичка анализа једног решења и опомене Пореске управе

Аутор чланка
При доношењу решења, орган управе дужан је да поступа стручно, правно утемељено и с потпуним образложењем које странку не доводи у сумњу у исправност самог решења. Нажалост, пракса то понекад демантује Привредно друштво А. (у даљем тексту: лице А.) обавља рачуноводствено-књиговодствене послове (стара шифра делатности – 74120, са описом: рачуноводствени послови, послови контроле и сл.; нова шифра делатности – 6920, са описом: рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање). Лице А. закључило је с привредним друштвом Б. (у даљем тексту: лице Б.) Уговор о подзакупу дана 30. 10. 2011. године. Уговором о подзакупу констатовано је да је лице Б. закупац стана у Београду, опремљеног у пословни простор, површине 225 m2. Лице Б. Уговором о подзакупу даје у подзакуп лицу А. део стана – пословног простора (канцеларију) површине 23 m2. Подзакуп је почео да тече 31. 10. 2011. године. Истог дана Агенција за привредне регистре донела је решење којим је усвојен захтев лица А. као подносиоца регистрационе пријаве и у Регистар привредних субјеката регистровала је промену података о привредном субјекту – лицу А. (промену седишта на адресу из Уговора о подзакупу) и промену пуног пословног имена. Решењем донетим 30. 6. 2012. године Управа јавних прихода (у даљем тексту: УЈП) утврдила је накнаду за коришћење грађевинског земљишта лицу Б. (закупцу – подзакуподавцу) у износу од 27.000,00 динара за период од 1. јануара до 31. децембра 2012. године за 140 m2 (193 динара годишње по m2). Решење је донето на основу одговарајућих одредаба Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Закона о финансирању локалне самоуправе, Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта Града Београда (у даљем тексту: Одлука) и Закона о општем управном поступку. Тим решењем замењено је претходно решење УЈП-а, што значи да је лице Б пре 30. 6. 2012. године имало представу о обавези плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта (раније


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти