Кривична дела против права по основу рада

Аутор чланка
Законодавац је прибегао кривичноправној инкриминацији оних дела која доводе до најтежих облика повреде права по основу рада.   Права по основу рада превасходно су предмет регулисања законских и подзаконских аката из области радног, социјалног и синдикалног права, путем којих је успостављен основни механизам предметне правне заштите. Правне норме кривичног права садржане у Кривичном законику Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016 – у даљем тексту: КЗ), које се тичу права по основу рада, представљају ultima ratio и стога су супсидијарног карактера. Њихова примена долази у обзир само у таксативно побројаним случајевима, када унутар других релевантних области, због природе самог дела и специфичних околности под којима је дело учињено, није могуће обезбедити адекватну правну заштиту правним нормама радног и социјалног права. ПОВРЕДА ПРАВА ПО ОСНОВУ РАДА И ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА Наведено кривично дело регулисано је одредбама члана 163. КЗ-а. Њиме се штите три групе права: 1. права по основу рада; 2. права која подразумевају посебну заштиту на раду омладине, жена и инвалида и 3. права из социјалног осигурања. Кад је реч о субјективном аспекту самог дела, формулација датог члана јасно указује на то да је за постојање предметног кривичног дела потребан умишљај: Ко се свесно не придржава закона или других прописа, колективних уговора и других општих аката о правима по основу рада и посебној заштити на раду омладине, жена и инвалида или о правима из социјалног осигурања и тиме другом ускрати или ограничи право које му припада, казниће се новчаном казном или затвором до две године… . Из цитираног следи да биће кривичног дела чини и последица, која се састоји у ускраћивању или ограничавању другоме права које му припада по основу рада или из социјалног осигурања. Права која су предмет заштите предвиђена су пре свега Законом о раду


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In